Senaryo Yazarlık

Bu programla, gramer açısından düzgün, edebi açıdan nitelikli metinler kaleme alabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır. Basit düzeyde, bir hikâyenin temel öğelerini inceleyebilme, senaryonun dramatik yapısını oluşturma, zaman ve mekân örgüsünü kurabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları: Gramer ve imla kuralları, metin yazma teknikleri, edebi metinler, yazılı ve görsel medyayı takip etme, kaynak taraması ve gözlem, planlı ve etkili yazma, raporlama, anayasal hak ve sorumluluklar, fikir hakları, toplumsal düzen, senaryonun dramatik yapısı, temel öğeleri.

Hedef kitle: 16 yaş ve üzeri
347 kez izlendi